Nhược điểm của các loại điện chạy bằng năng lượng tái tạo và cách khắc phục

(huthamcaubinhduong.net) – Nhu cầu điện của nước ta tăng lên rất nhanh nhưng: Điện chạy bằng than đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân, không những thế khả năng sản xuất than trong nước chỉ có hạn, nên đã phải mua thêm than của nước ngoài và sẽ phải mua ngày càng nhiều hơn. Thủy điện không còn khả năng để phát triển thêm nhiều vì các thủy điện lớn và vừa đã xây dựng gần hết rồi. Điện chạy bằng khí đốt cũng chỉ phát triển đến một mức độ nào đó.